Privacy Policy

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.delisecosmetics-jeandarcel.be is een belangrijke taak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.delisecosmetics-jeandarcel.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Via de website www.delisecosmetics-jeandarcel.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of telefoonnummer wanneer je een contactformulier invult.
Delise Cosmetics acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist (d.m.v. bevestigingen bij te verzenden informatie/contact formulieren);
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (o.a. SSL & Encryptie van gegevens en toegang);
• wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Delise Cosmetics is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens (contact, webshop)
Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Dit is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens bij het plaatsen van een bestelling in de webshop (leveren van de bestelling). Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het correct afhandelen van de bestelling.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Contactformulier
Als je een contactformulier op de website invult, een ander formulier, of ons direct een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren jouw (bezoekers)gegevens niet.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. Wij laten uw IP-adres anonimiseren door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan onze website staan vermeld of via het contactformulier op deze website. Mocht je iets willen melden waarover je niet tevreden bent, dan kan je dat sturen naar info@delisecosmetics-jeandarcel.be , wij proberen je dan zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Algemene voorwaarden

1. Onze facturen zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar te Waregem.
2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen worden genomen.
3. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt tevens als de aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden.
4. De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot op het moment van integrale betaling van onderhavige factuur. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper vanaf de levering van de verkochte goederen.
5. Bij niet of onvolledige betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag of het openstaand saldo verhoogd met 12% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.860,00 EUR. Bovendien is dan automatisch en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1% per maand op het factuurbedrag of het saldo.
6. Bij gebeurlijke gerechtelijke invordering en betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Kortrijk en Ieper bevoegd.